DSBlog - ***BAGT***
* Şahsy bloglar | ezizhan | ***BAGT***
Avatar Автор: ezizhan WAP ( 9 Апр 2019 в 20:17)
Görilen: 24
Adamyñ durmusynyñ her bir pursadynda bagt bardyr. Ony görmegi we tanamagy basarmaly.Her bir minutda,sekuntda ol biziñ ýanymyzda gezýär.Ýöne biz ony görmeýäris,üns bermeýäris.Geçen zatlar hakdaky pikirler bilen ýa-da geljege uçup,hyýallar bilen ýasamak ýalñysdyr.Geljek hakda köp pikirlenmek häzirki sowly pursatlaryñ elden berilmegine getirip biler.Häzirki wagtda ýasamaly.Sonda biz hatda ýöne ýasamagyñ hem bagtdygyna düsüneris.
Bagt birden, duýdansyz gelmeýär.Adamlar özlerini we hakyky maksatlaryny unudyp,durmusdan juda köp zat isleýärler.Aslynda näme gerek?Belki ömürlik dowam etjek owadanlyk gerekdir ýa-da ummasyz pul.$olaryñ peýda bolmagy üçin güýç sarp etmek,birnäçe isleri ýerine ýetirmek gerek.Ýaltalyga bas gosup,Alladiniñ çyrasyny gözlemek,bir topar zatlary arzuw edip ýatmak dogry däldir.Adam ondan lezzet almaýar.Ol oña az bolýar.Adamyñ öz zähmeti bilen gazanan zatlary oña gymmatly görünýär.
Bagt näme?Nädip bagtly adam bolmaly?Saklanyñ!Geçmisi goýberiñ,geljekden bolsa häzirki wagta dolanyp geliñ.Siziñ barlygyñyzyñ özüniñ hem eýýäm ullakan bagtdygyna düsüniñ.Özüñi diñlemegi,nähili maksada tarap barýandygyña düsünmegi basarmaly.$onda siziñ arzuwlaryñyz hasyl
1 2 >
« Öňki. (193 из 305) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (4) *
В соц. сети:
Teswir: (5)
* Şahsy bloglar | ezizhan | ***BAGT***

© SAYALY | 2019
Счетчики