DSBlog - Unydylan söýgi
* Şahsy bloglar | ezizhan | Unydylan söýgi
Avatar Автор: ezizhan ( 19 Апр 2019 в 09:31)
Görilen: 25
Bu ýazgy meniñ ýygra dostum hakynda.Biz Hoshgeldi bilen çagalykdan bäri dost.Mekdepdede bileje bir klasda okadyk.Meniñ dostum sheýle bir ýygrady welin hatda gyz klasdashlarymyz bilen hem arkaýyn gürleship bilmezdi,gaty utanjañdy.
Bir gezek biz 7-nji klasda okaýan ýyllarymyz mekdebiñ ähli uly klaslary bolup medeni çärä gatnashmaly bolduk.Biz dañ bilen mekdebe geldik.Mekdepden awtobuslara münüp çäre geçiriljek ýere ugradyk.Ýañky meniñ dostum shol awtobusda bir gyza ashyk bolaýypdyr.Dostum maña shol gyz hakynda bilip bermegimi haýysh etdi.Ol gyz bizden bir ýash kiçi eken,özem asylly,akylly hem owadan eken.Men bularyñ arasynda hat gatnadyjy bolup ugradym.Sheýdip bir gün olar dushushdylar.Bary bir meniñ dostumda 8-nji mart baýramyndada sowgadyny maña berdirdi.Birki ýyl geçen soñ olar öwrenship gitdiler.Biz okuwy gutardyk,harby gulluga gitdik mañlaýmyza ikimizem bir bölüme düshdük.Üç aý geçensoñ dostum shol gyza hat ýazyp bashlady.Ol birini ýazdy jogap gelmedi ikinjäde gelmedi niçeme gezek ýazsada hiç hili jogap ýokdy.Dostum tas dälliräpdi.Soña baka
1 2 >
« Öňki. (409 из 546) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (1) *
В соц. сети:
Teswir: (12)
1 2 >
* Şahsy bloglar | ezizhan | Unydylan söýgi

© SAYALY | 2019
Счетчики