DSBlog - Pakize adamjyklar/Enesh Yazmyrad
* Şahsy bloglar | Alladin | Pakize adamjyklar/Enesh Yazmyrad
No Avatar Автор: Alladin ( 2 Июня 2019 в 06:28)
Görilen: 15
Korpeje gyzykly mowzuk ucn minnetdar
Forumyň mowzugyny repost et Pakize adamjyklar/Enesh Yazmyrad
Men ýaşaýan. Ýeriñ ýüzünde däl. Gaýanyñ ýüzünde. Men ýokary dyrmaşýan.Sebäbi bir ýerde durmak bolonok. Aslynda adam şol bir ýerde durup ösüp bilenok. Diñe daglar bilen bäsleşemizde ösüp, başgalary ýokardan synlap bilýäs. Ýogsa Allatagalla hemmañ boýuny deñ edip ýaradypdyr. Adam höwesekligim bilen men beýiklige aşyk. Sebäbi ol meni Hakyñ ýanyna golaýlaşdyryp bilerdi. Asyl şoña ynamymam bar. Şol niýet bilenem men dyrmaşyp barýan. Men daga dyrmaşyp barýan. Alla buýrmasa meniñ elim aýagymy döwüp ýeten beýikligimden meni hiç kim agdaryp bilenok. Ýöne. Ýöne meñ şol beýiklige dyrmaşmagmy islemeýänlerem bar eken. Özem olarda şeýle bir artykmaçlyk bar. Olar uçup gelip meñ gözlermi ýapyp gidýäler. Men elimi goýbersem gaýadan aşak gaýtýan. Bolmasa gözüm bagly. Biraz ruhdan düşdim. Gorky, gözümi örtenlere bolsa ýigrenc duýgysy bilen aýñalyp bilmos d än durun. Ine-de birden meniñ dadyma gursagymdaky kicijik adam ýetişdi. Ol maña" ruhdan düşme! Öñe git, ýokary git, gözüñ görmesede goluñ bagly däl diýdi. Men ýene ýokary gitdim. Ine şeýdip gaýanyñ ýüzündäki düşelgä ýetdim. Gözdanymy aýyryp hezil edip daş-töweregi synladym. Wah şol kicijik adam ýetişmedik bolsady. Men näderdim?!
Sizi şol meni öñe gitmäge mejbur eden kicijik adam bilen tanyşdyraýynmy?! smile
Bolýa. Ýöne ilki size bir zady ýatladaýyn. Meñ kicijik adamym ýeke däl. Oñ ýaly adamjyklar ähli adamlarda bar. Oñ ady ýürek. Ol her kim dünýä gelende şoñ bilen geldi. Oña bedenimiziñ ähli ýerini dolandyrmak tabşyrlan. Ol hemmede-de päk. Onsonam bu adamjygyñ bir garşydaşy ýüze çykmagy mümkin. Olam oñ dosty beýni. Häli gözüm dañyp gidenlerinde beýnim gorkdy, gaharlandy. Şol wagt ýürek seslenmedik bolsady, ýa-da beýnim ýürek bilen ylalaşmadyk bolsady men ýene ýokaryk dyrmaşyp bilmezdim.
Şol iki dost hatda däli atly adamlardada bardygny bilýäñizmi. smile. Belki bilýänsiñiz. Ýöne olaryn däli ady almagna olaryn beýnisiniñ hassa bolonlygy sebäpkär. Ýüregem beýnisiz nätjegni bilenok.
Görüñ bir adamda şolaryñ ikisi bol
« Öňki. (344 из 546) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (2) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Alladin | Pakize adamjyklar/Enesh Yazmyrad

© SAYALY | 2019
Счетчики