DSBlog - DURMUSHY hekayalar (gysgajyk)
* Şahsy bloglar | doctor d | DURMUSHY hekayalar (gysgajyk)
No Avatar Автор: doctor d ( 24 Сент 2018 в 19:13)
Görilen: 21
Golaýda köne kitaplar satylýan dükandan ýaşlygymda ýitiren kitabymyň nusgasyny tapyp,satyn aldym. Ynanmarsyňyz, şol meniň ýitiren kitabym eken. Hat-da baş sahypasynda meniň adym we babamyň ýadygärlik ýazgysy bardy:
Umyt edýärin, birnäçe ýyllardan soň bu kitap ýene eliňe geler we sen ony okap görersiň.
Haýran galdym.
**********
“3 hepde öň öýsüzlere kömek berýän jemgyýetine öz eşigimi berip goýberdim, Alla üçin. Bu gün bolsa parky aýlanyp ýörkäm şol köýnegimi geýen aýaly görüp galdym. Eşigimi tanadym:
Owadan köýnek eken-diýip, ýylgyrdym.
Ol bolsa:
Hawa owadan, özümede ýaraýar!-diýdi.
**********
“Men diabet keseline duçar boldum. 2 ýyl öň ejem dünýeden ötende men onuň pişijegini özüm bilen alyp gitdim. Golaýda giçlik sagat 3lerde duýdansyz,bir zadyň sesine tisginip oýandym. Şol ejemden galan pişik belent ses bilen miýawlaýardy. Men näme bolanyny bilmekçi bolup ýerimden turdum we ysgynsyzlanyp ýykyldym. Gan basymyňy ölçeýän apparaty alyp, gan basymymy ölçedim. 53-e düşüp gidipdir. Lukman bolsa
1 2 >
« Öňki. (162 из 194) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (5) *
В соц. сети:
Teswir: (4)
* Şahsy bloglar | doctor d | DURMUSHY hekayalar (gysgajyk)

© SAYALY | 2019
Счетчики