DSBlog - Hudaýsyzlar (bolan waka ) N9
* Şahsy bloglar | Akapella | Hudaýsyzlar (bolan waka ) N9
Avatar Автор: Akapella ( 22 Июля 2019 в 04:16)
Görilen: 11
Şeýdip baýdak ýaly gelin elden gitdi.
Şajan Mähriň aşyn suwyn bir kemsiz berip , sowdy
Öý boşap galdy. Mähriň aýal dogany ekizjeleri öz ýanynda äkedeýin, goý olar bizde ulansyn, seniň işiň ýatymlyk bolansoň, bulara kim göz gulak bolsun
Soň hem Şajan, ýaman gorme welin jigimjanymyň ojagy boş durmasyn birin tapda öýlen
- Ýok,Senem gelneje men entek öýlenmek barada pikir etmedim,Mähriň guburynyň gumy solmanka öýe uzyn etekli getirip biljek dal,gerekdal, hazirlikçe jogabym şol diýdi, çagalara göz gulak bolaryn diýen sözine welin uly minnetdarlyk bildirýan:- diýdide Wepa,Sapany daýzalaryna ugratdy
Öýde ýeke özi galdy. Ýatylýan otagyna girip ýataýyn diýip ýerine geçip ,geçen gunleri aňynda aýlap oýa gitdi Mähri bilen ilkinji tanşan günlerin ýatlady,gullukdaşynyň toýy, olara baranda ilkinji gezek gözine kaklyşan gyzyň seredişi, nädip özini maýyl edişi, ömür söýgä ynanmaýan ýigdiň öýe gelensoň duýşlerinde diňe Mährini görşi, onyň ýanda geplap bilmedik ýigdiň duýşunde Mähra gezek
1 2 3 4 >
« Öňki. (130 из 550) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Akapella | Hudaýsyzlar (bolan waka ) N9

© SAYALY | 2019
Счетчики