DSBlog - Hudaýsyzlar (bolan waka ) N10
* Şahsy bloglar | Akapella | Hudaýsyzlar (bolan waka ) N10
Avatar Автор: Akapella ( 22 Июля 2019 в 04:18)
Görilen: 14
Gapyny açyp seretse mekdep dosty Durdy gelipdir
— Oýýýý dost, sizäm gormek bar ekeni
- ölmede ýit diýleni dost, hany gir içerik
Şajan dosty bilen gadyrly salamlaşyp ony öýe saldy, oňa çaý çörek berip saçak ýazdy
Durdy
- başyňa duşen ähli ahwallary öýdäkilerden eştdim dost, bolmandyr özä welin eýesine gerek bolsa bendesi neýlesin diýipdirler.eýesi gerekländirdä dost, yzy ýarasyn, näme diýeli,
Şajan
- ilki jigim,soň ejem indam gelnim ,hudaý tutmasyn diýleni boldy öza dost
- mert bol, çagajyklaryň jany sag bolsun ,dogrydanda hany olar
- daýzalarynda özim serederin
diýip alyp gitdi
Şajan dosty bilen ondan mundan gurruň edip otyrdy we
Durdy
- Şajan diýýana indi men turaýyn,wagt hem giç boldy, senem ýatyp dynjyň al diýdi
- dost, sylap geleniňe sagbol, Alla ýalkasyn
- bile ýalkasyn ,dost
Soň Şajan dostyny ugradyp,ýatylýan otaga gaty-gaty ýöräp gaýtdy
Ýerine geçip, Mähriň telefony açdy
- Şajan, ezizim,ömrüm,diregim,ýüregim, meni bagyşla, janym. Men senden bir syry gizläp gezdim, ony özim
1 2 3 4 >
« Öňki. (129 из 550) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (1) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Akapella | Hudaýsyzlar (bolan waka ) N10

© SAYALY | 2019
Счетчики