DSBlog - Hudaýsyzlar (bolan waka ) N11
* Şahsy bloglar | Akapella | Hudaýsyzlar (bolan waka ) N11
Avatar Автор: Akapella ( 22 Июля 2019 в 04:20)
Görilen: 17
Şajan ýassygyň gurasyn sökdi we içine elin söküp içini dördi. Ol bir zada eli ildi, ony alyp görse, maşynyň teh pasporty eken, howlukman açyp gördi, görse bir gyzjagazy gujaklap duran är aýal bardy .
- wah,paliýamanlar öziňizde-de gyz bar ekenä, birniň hojalygyn dargatmaga nadip wyždanňyz çatdy hudaýsyzlar,maglyhlar , haýwandan azan nejizler, haýwanam degmedige degenok ahyry: - diýip hyrçyny dişledi.
Gahar beýna urdy, gözi gyzardy, daňyň ataryna howlykdy, ol ýerinde aganap, aganap daňa golaý irkildi.
Duýşunde Mähriň
- Şajan, armanly goýmaý meni arym alyp beraý diýip aýtsa, Jemal
- doganjan,seniň ýuziň gyzarmajak bolyp öýden çykman, gezip ýören halyma,ýeke ýere ýeke çykman otyrsamda iň soňynda duşen ýagdaýyma, kömek edaý, diýýan ýaly
ejesiniň, gyňajynyň užy bilen gözýaşyn süpurup durşy duýşune girdi, ol aganap ,aganap, gara basyp hopurganyp turdy
Ýerinden turansoň hem ukudan açylyp bilman ep esli pikir edip ýatdy
Ertirligin çalak çulak iýip daş çykdy, özüniň nira barýany özi
1 2 3 4 >
« Öňki. (128 из 550) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (1) *
В соц. сети:
Teswir: (2)
* Şahsy bloglar | Akapella | Hudaýsyzlar (bolan waka ) N11

© SAYALY | 2019
Счетчики