DSBlog - Enesiniň syryn açan gyzjagaz
* Şahsy bloglar | Akapella | Enesiniň syryn açan gyzjagaz
Avatar Автор: Akapella ( 13 Авг 2019 в 20:04)
Görilen: 13
Aýjäjejik ýaňy bir 5-iniň içindedi. Ejesi eneň ýeke ýatmaly däl diýensoň, jigsi bolandan bäri ol enesiniň ýanda bolýardy
Enesiniň otagy plan jaýa degip durandy.
Ol enesini gaty gowy görýardi. Enesi onyň elinden tutyp dukana äkiderdi, ony muny alyp bererdi, çagada näme alyp berseň şoňkylykdyr. Enesiniň ýandan gymyldaman oýnardy
Hatda ejesi nahar taýyn edensoň okara salyp eltip gaýdanda-da, ejesiniň ýanyna baryp naharlanmazdyda enesi bilen otyryp naharlanardy
Biz öz otajygymyzda nahar edineli, o otaga barmaly ,olaryň ýanyna barsaň telefizoryň sesine meniň kelam agyrýar diýip enesi hemişede öz otagynda agtygy bilen naharlanardy
70-iň onyndan alan Aýjajegiň enesi günlerde bir gün ýarawsyzlyk tapyndy otyryberdi.
Günde günaşa gan basyşynyň beýgelip, birde pese düşüp, aralygynda aldym berdime salýardy
Lukmanyň her bir ýazan dermanlarny alsalarda hiç gowlaşybermedi
Aýjäjejik bolsa lukman görse gyrada geplemän otyrardy ,gepläýse özine ukol ederler öýdüp gorkýardy.
Lukman otagdan çyksa ,bar itimizden geçirip gel diýseň itlerini
1 2 3 4 .. 6 >
« Öňki. (41 из 553) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Akapella | Enesiniň syryn açan gyzjagaz

© SAYALY | 2019
Счетчики