DSBlog - GEREK DÄL
* Şahsy bloglar | Akapella | GEREK DÄL
Avatar Автор: Akapella ( 12 Янв 2019 в 19:59)
Görilen: 13
Gerek däl. Ötägit. Özüň aklama,
Barybir öz pikirlemden dänmerin.
Meň duýgulam barmaz seniň aklyňa,
Keseki doldurar dolmadyk ýeriň.
"O dünýede hökman duşarys!" diýme,
Şu dünýede gören görgim azmy nä.
Sen zerarly şine ýardy beýnimde
Saňa duşanymdan soňky bar günä.
Ynsap, behişt hakda gürrüň otardyň,
Göz aýlap gördüňmi ylahy ylma?
Gitdiň.
Men maňlaýym tutdum oturdym,
Şol ýerde bir maňlaýyma ýazylma.
Ýogsa How enäniň edenin edip,
Ýene meni düşürersiň şu ýere.
Menem Adam ýaly, ugruňa gidip
Haýyrly pikirlem çalşaryn şere.
Şonuň üçin duşma dagy-duwara,
Sen bar bolsaň jennet maňa haramdyr.
Derdim hakda gürlärin men suwara,
Her setirim ruhumdaky ýaramdyr.
Ýaşa, ýaýna, adamlardan ýaşynma,
Ýaşa dünýäň gowuz ýerin dolduryp.
Hyrydarlaň kän bolsa-da daşyňda,
Menem seni gazanmandym ýol urup.
Eýýup ruhum sabyr eder bar günlem,
Men özümi hiç beladan goramok.
Söýýänimi subut etmändim, indem
Ýigrenýänim üçin ötünç soramok.
Sapa Hommatow
« Öňki. (239 из 305) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (2) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Akapella | GEREK DÄL

© SAYALY | 2019
Счетчики